Algemene voorwaarden:

Artikel 1. Definities

1.1 Onder Leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan Bronx Fashion B.V.

1.2 Onder Afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever of koper die met de Leverancier een overeenkomst aangaat of wil aangaan of aan of voor wie de Leverancier een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Leverancier.

2.2. De algemene voorwaarden van Afnemer zijn in geen geval van toepassing op de overeenkomst(en) tussen Leverancier en Afnemer.

2.3 De tussen partijen overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.


Artikel 3. Aanbiedingen / overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, ook als deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Afbeeldingen, kleuren, tekeningen en vermeldingen van maten zijn slechts indicaties. Leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen.

3.2. Een overeenkomst tussen Leverancier en de Afnemer komt tot stand nadat Leverancier de bestelling van Afnemer schriftelijk heeft bevestigd. Leverancier is gerechtigd om bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Wijziging van de overeenkomst kan slechts indien partijen dit schriftelijk overeenkomen.

3.3. Afnemer garandeert dat de aan Leverancier verstrekte gegevens juist zijn.

3.4. Annulering of wijziging van de order is slechts mogelijk na schriftelijke instemming van de Leverancier.

3.5. Door Afnemer zijn in geval van annulering of wijziging van de order na het tot stand komen van een overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer door Leverancier te bepalen annuleringskosten verschuldigd. Deze annuleringskosten bestaan uit alle door Leverancier met het oog op de uitvoering van de order redelijkerwijs gemaakte kosten, winstderving en overige schade. Deze annuleringskosten bedragen minimaal 25 procent van de hoofdsom, te vermeerderen met BTW, althans een pro-rata deel daarvan bij een gedeeltelijke annulering of wijziging van de order.

3.6. Annulering of wijziging van de order is in ieder geval niet meer mogelijk in de periode van 14 dagen voorafgaande aan de leveringsdatum. In dat geval zal altijd de volledige hoofdsom, te vermeerderen met BTW verschuldigd zijn.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De door Leverancier vermelde prijzen zijn in euro’s, dan wel indien dit separaat staat aangegeven in andere valuta, en exclusief BTW, invoerrechten, bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen of belastingen, administratie-, verzend- en verzekeringskosten.

4.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst verhoging van prijsbepalende factoren, zoals maar niet beperkt tot grondstoffen, materialen, onderdelen, energieprijzen, vervoerskosten, invoerrechten, salarissen of sociale lasten, optreedt, is Leverancier gerechtigd die kostprijsverhogende factoren door te berekenen aan Afnemer.


Artikel 5. Levertijd

5.1 De door Leverancier opgegeven levertijden gelden nimmer als fatale termijnen. Overschrijding van de levertermijn brengt geen aansprakelijkheid van Leverancier met zich mee en geeft aan Afnemer niet het recht de order te annuleren of de ontvangst of de betaling van de producten te weigeren. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen eventuele aanspraken van derden ter zake niet tijdig leveren door Leverancier.

Artikel 6. Verzending

6.1 Levering geschiedt FCA (free carrier), zoals bepaald in de versie van de Incoterms van de International Chamber of Commerce geldend op de datum van levering. Indien hetgeen in de Incoterms is bepaald afwijkt van hetgeen in onderhavige algemene voorwaarden is opgenomen, dan gaat het in deze algemene voorwaarden bepaalde voor hetgeen in de Incoterms is bepaald.

6.2 Ingeval Leverancier op verzoek en namens Afnemer voor verzending zorgdraagt, staat de wijze van verzending en de verzendroute ter keuze van Leverancier. Leverancier is in dit geval niet aansprakelijk voor schadeveroorzakende gebeurtenissen, van welke aard dan ook, die tijdens of in verband met de verzending plaatsvinden, tenzij er aan de zijde van Leverancier sprake is van opzet of grove schuld.

6.3 Leverancier is bevoegd in gedeelten de goederen te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan Afnemer worden gefactureerd.

6.4 Indien tussen partijen is overeengekomen dat door Leverancier op zaken en verpakkingen labels, etiketten en dergelijke aangebracht zullen worden, dient Afnemer er voor zorg te dragen dat deze labels/etiketten en dergelijke uiterlijk binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst in het bezit van Leverancier worden gesteld. Indien afnemer daarvoor niet voor tijdige toelevering van labels, etiketten en dergelijk zorgdraagt, heeft Leverancier het recht om de zaken zonder labels, etiketten en dergelijke aan Afnemer te leveren, zonder dat dit leidt tot enige gehoudenheid van Leverancier tot voldoening van enige (schade)vergoeding.

6.5 Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Leverancier deze bij hem aflevert of doet afleveren dan wel op het moment dat de zaken aan hem ter beschikking worden gesteld.

6.6 Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Afnemer of de overeenkomst, dan wel het onuitgevoerde deel ervan, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding.

Artikel 7. Betaling

7.1 Afnemer dient binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum het factuurbedrag zonder enige korting op de door Leverancier op de factuur aangegeven bankrekening te voldoen. Afnemer is in geen geval bevoegd tot opschorting of verrekening.

7.2 Door het enkel verstrijken van de betalingstermijn is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer zal vanaf de dag dat zijn verzuim is ingetreden een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand, terwijl vanaf dat moment alle door Leverancier gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijke, ten laste van Afnemer komen, tot aan het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag of het niet voldane gedeelte daarvan, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

7.3 De door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.4 Leverancier is gerechtigd om directe betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat Afnemer zekerheid stelt voor de betaling of een door Leverancier te bepalen gedeelte van de koopprijs voldoet voordat Leverancier het desbetreffende product levert.

7.5 Indien Leverancier een opdracht aanvaardt van een Afnemer buiten Nederland welke in concernverband verbonden is met een in Nederland gevestigde onderneming, zal deze Afnemer ervoor zorgdragen dat de in Nederland gevestigde onderneming zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de betaling door de buitenlandse Afnemer.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Zolang Afnemer Leverancier niet volledig betaald heeft, waaronder begrepen maar niet beperkt tot betaling van alle facturen, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, vergoeding van alle kosten en rente, alsmede schadevorderingen wegens tekortkoming in de nakoming door Afnemer, behoudt Leverancier zich de eigendom voor van de door haar aan Afnemer geleverde producten.

8.2 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Leverancier te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal.

8.3 Zodra Afnemer Leverancier volledig betaald heeft gaat de eigendom van het product over op Afnemer. Het staat Afnemer niet vrij om voordien zonder schriftelijke toestemming van Leverancier de producten te bezwaren, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn verblijf te verplaatsen. Afnemer is slechts gerechtigd de producten, waarvan Leverancier eigenaar is, aan derden te verkopen of te leveren, voor zover dit in het kader van Afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

8.4 Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er bij Leverancier gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Leverancier gerechtigd om de afgeleverde producten bij Afnemer weg te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen. Afnemer verleent nu reeds onherroepelijke machtiging aan Leverancier, dat zij of door haar aan te wijzen personen, de plaats waar de producten zich bevinden, mogen betreden, teneinde de producten mee te nemen. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 9. Klachten

9.1 Afnemer dient na ontvangst van het product van Leverancier dit product meteen te inspecteren. Klachten met betrekking tot de door Leverancier geleverde producten moeten bij Leverancier zeven (7) dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk met een nauwkeurige omschrijving van de klacht bij Leverancier worden ingediend op straffe van verval van alle aansprakelijkheid van Leverancier. Klachten ten aanzien van deelleveringen mogen niet worden uitgesteld totdat alle overeengekomen producten zijn geleverd.

9.2 Het staat Afnemer niet vrij een product te retourneren, voordat Leverancier daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Acceptatie van retourzendingen mag door Afnemer nimmer als erkenning door Leverancier van gebreken in het geleverde dan wel als erkenning van aansprakelijkheid worden beschouwd. De kosten van retourneren zijn voor Afnemer en de producten blijven zijn risico.

9.3 Indien een klacht wordt erkend, dan heeft Leverancier de keuze om de geleverde zaken te repareren, te vervangen of het factuurbedrag te crediteren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

klachtparen

9.4 Gedragen klachtparen die zullen worden teruggenomen door Afnemer worden door Afnemer verzameld en worden op een door de Leverancier te bepalen tijdstip en wijze retour genomen. Vergoeding middels creditering vindt plaats zodra Leverancier de klacht – naar haar volledige eenzijdig oordeel - gegrond acht.

9.5 Gedragen klachtparen ouder dan 18 maanden na factuurdatum worden niet door ons in behandeling genomen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld van de zijde van Leverancier, is Leverancier niet aansprakelijk voor enige schade van Afnemer of derden.

10.2 De aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer is in elk geval per gebeurtenis beperkt tot het laagste bedrag van ofwel de betreffende contractsom (exclusief omzetbelasting) ofwel het bedrag dat Leverancier ter zake van zijn verzekeraar ontvangt.

10.3 Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van Afnemer zoals gevolgschade en gederfde winst.

10.4 Afnemer is gehouden Leverancier te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van Leverancier geldend mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, modellen, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan de Leverancier door of vanwege Afnemer ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.

Artikel 11. Opschorting en Ontbinding

11.1 Indien Afnemer enige voor hem uit een overeenkomst met Leverancier voortvloeiende verplichting niet tijdig of behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of akkoord aanbiedt, is Afnemer van rechtswege in verzuim. Leverancier is in voornoemde gevallen gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen) – zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist – en betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. Het voorgaande laat onverlet het recht van Leverancier om vergoeding van haar schade te vorderen.

11.2 In de in lid 1 van dit artikel bedoelde gevallen worden de vorderingen van Leverancier op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht heeft Leverancier het recht nakoming van al haar verplichtingen jegens Afnemer op te schorten en alle overeenkomsten met Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden met behoud van het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten en zonder gehouden te zijn enige boete of schadevergoeding te betalen.


Artikel 13. Garantie

13.1 De leverancier staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen. Indien er sprake is van zaken welke geheel dan wel gedeeltelijk vervaardigd zijn uit natuurproducten kan er sprake zijn van afwijking van monsters. Voor zover daarbij sprake is van een binnen de branche gebruikelijke afwijking geeft zulks aan afnemer geen aanspraak op retournering van de zaken dan wel op enige (schade)vergoeding. Voorts staat leverancier uitsluitend in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen indien deze zaken worden gebruikt op normale, zorgvuldige wijze en overeenkomstig de voorschriften van de leverancier en de daarvoor gebruikte materialen, alsmede voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. Deze garantie geldt niet indien de leverancier zaken van uitdrukkelijk overeengekomen mindere kwaliteit levert. Leverancier stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden.

13.2 Op de garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of de slijtage het gevolg is van nalatig onderhoud of normaal gebruik. Bovendien kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie wanneer Afnemer in gebreke blijft en niet aan zijn verplichtingen voldoet.

13.3 In geval van vervanging of vergoeding wordt rekening gehouden met het gebruik dat inmiddels van het geleverde is gemaakt, waaronder slijtage als gevolg van normaal gebruik.


Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 De rechten van intellectuele eigendom, waaronder de auteursrechten, rechten als bedoeld in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen, merknamen en octrooirechten, met betrekking tot de producten van leverancier, mogen alleen met schriftelijke toestemming van Leverancier worden gebruikt ten behoeve van promotie- en/of publicatiedoeleinden, een en ander in de meest ruime zin des woords.

14.2 Afnemer is gehouden, zodra hij kennis neemt van het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van Leverancier door derden, de Leverancier daarvan terstond in kennis te stellen.

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland te Breda.

Zie ook de algemene voorwaarden van betalingsmethode Afterpay: https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/betalen-met-afterpay/algemene-voorwaarden-nl